ANBI status

Financiele en bestuurlijke verantwoording

Vanaf de oprichting zijn de activiteiten van de koorschool Noord Nederland ondergebracht in Stichting Koorschool Noord Nederland. Het bestuur wordt gevormd door:

 

 • Hendrik Steller                          Voorzitter
 • Annemieke Groeneveld           Secretaris
 • Elsbeth Vonkeman                   Penningmeester
 • Rintje te Wies                           Algemeen
 • Marion Schulte                         Algemeen

Stichting Koorschool Noord Nederland is ANBI erkend

In het kader van de wettelijke verplichtingen aan ANBI erkende stichtingen geven we u de volgende informatie: 

 

 • Stichting Koorschool Noord Nederland, Postbus 144, 9300 AC Roden

 

 • Bezoekadres: Terheylsterweg 1, 9311 PZ Nieuw- Roden

 

 

 • Handelsregister: Kamer van Koophandel Meppel, 41019825

 

 • Rabobank: NL44 RABO 0104 769 254

 

 • ING-bank: NL74 INGB 0003 156 135

Doelstelling van de Stichting Koorschool Noord Nederland

De koorschool stelt zich ten doel om kinderen, jongeren en volwassenen kennis te laten maken met klassieke muziek, in het bijzonder de koorzang. Kwaliteit is daarbij de kern! De koorschool streeft ernaar onderscheidend te zijn, ontwikkelingsgericht te werken met een groot commitment van de zangers, ouders en anderen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2011 - 2015

De Koorschool Noord Nederland herkent zich in de volgende vier kernwoorden:

 

KWALITEIT: dit is de eerste sleutelwoord binnen de activiteiten van de koorschool. De koorschool streeft naar het bereiken van (minimaal) en semiprofessioneel niveau van musiceren. We willen getalenteerde kinderen daarmee de gelegenheid geven zich op muzikaal gebied optimaal te ontplooien.Een eventuele doorstroming naar het conservatorium moet zonder haken of ogen kunnen verlopen. Het waarborgen van deze kwaliteit vereist een voortdurende alertheid.

 

ONDERSCHEIDEND: de koorschool onderscheidt zich door vast te houden aan de Anglicaanse traditie. Dit uit zich in repertoire, klankopbouw van het koor, presentatie en stijl. Zowel het Roder Jongenskoor als de Roden Girl Choristers zijn geformeerd naar Engels voorbeeld. Het is belangrijk om deze traditie vast te houden en te voeden door regelmatig naar Engeland te gaan om zich daar te voeden aan de bron.

 

ONTWIKKELINGSGERICHT: de koorschool heeft voor het opleiden van jongens en meisjes een geheel eigen methode opgezet: 'From C to C'. We willen graag grote groepen jongens en meisjes binnenhalen die als cymbalist aan de opleiding beginnen. Getalenteerde cymbalisten kunnen doorstromen naar het B-koor van waaruit een verdere selectie plaatsvindt naar het A-koor. Gedurende hun tijd in het B-koor vervolgen de meisjes en jongens de opleidingsmethode en proeven ze al vast aan het meezingen in het A-koor. 

 

COMMITMENT: we hechten veel waarde aan onderlinge betrokkenheid van alle choristers en hun ouders. Dit is nodig om het hoge ambitieniveau te kunnen realiseren. De koorleden kunnen zo in een veilige omgeving hun talenten optimaal tot bloei laten komen, binnen een context die door vele vrijwilligers (met name ouders) samen met de professionele artistieke leiding wordt gecreëerd.

Beloning bestuur en artistieke leiding

 • Geen van de bestuursleden of de vrijwilligers ontvangt een beloning
 • Er is geen personeel in dienst
 • De artistieke leiding ontvangt als zzp'er een beloning op basis van de lessen en repetities die zijn verzorgd
 • De organist ontvangt een vast bedrag van € 250 per concert
 • De zakelijk leider ontvangt slechts een vergoeding voor gemaakte kosten
 • Er is een vergoedingsregeling voor gemaakte reiskosten
 • Ook andere gemaakte out-of-pocket kosten kunnen worden gedeclareerd
 • De administratie wordt onbezoldigd gevoerd door een administratief medewerker die verbonden is aan de koorschool
 • Jaarlijks wordt de financiële verantwoording samengesteld door een accountantsorganisatie

Verwerven van inkomsten

De Stichting Koorschool Noord Nederland kent vijf bronnen van inkomsten:

 • Opbrengsten uit concerten
 • Contributies
 • Zanglessen
 • Doanties
 • Subsidies

 

Kosten worden gemaakt voor:

 • Inzet van artistieke leiding (geen personeel in loondienst)
 • Huur van de Kapel in Nieuw-Roden
 • Vervoer
 • Organisatie van concerten (huur, advertenties, uitbesteed werk, social media)
 • Kantoor (kopieën)
 • Algemene zaken

De balans per 31 december 2013 en de winst- en verliesrekening van 2013 kunt u inzien door hier te klikken. Voor het Financieel Overzicht van 2013 klik hier. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u zich rechtstreeks richten tot de penningmeester van het bestuur.